Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać nasz Newsletter.

Znajdź nas

Regulamin i schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY „13 MUZ”

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY „13 MUZ”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dom Kultury „13 Muz”, zwany w dalszej części Regulaminu „13 Muz”, działa na podstawie statutu  nadanego  uchwałą Rady Miasta Szczecin (Uchwała nr XLIX/936/06 z dnia 9 stycznia 2006 r., Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 31, poz. 554 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
 2. „13 Muz” jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem RIK 2/97.
 3. „13 Muz” w Szczecinie posiada osobowość prawną.
 4. Podstawą opracowania i przyjęcia regulaminu organizacyjnego jest art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406).
 5. Regulamin organizacyjny jest podstawowym aktem normującym wewnętrzną organizację „13 Muz”.

Rozdział II
CHARAKTERYSTYKA  I  DZIAŁALNOŚĆ  INSTYTUCJI

 1. „13 Muz” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Szczecin.
 2. Siedzibą  „13 Muz” jest miasto Szczecin.
 3. Celem działalności statutowej „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie  potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.
 4. Do zakresu statutowej działalności „13 Muz” należy:
  a) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych,
  b) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 
  c) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  d) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych,
  e) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
  f) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
  g) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 5.  „13 Muz” może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z zapisami Statutu.

 

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 1.  „13 Muz” kieruje Dyrektor, który organizuje działalność „13 Muz” i reprezentuje go na zewnątrz. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora, lub wskazany w zarządzeniu kierownik ds. programu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta, w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy realizacja celów i zadań „13 Muz” poprzez:
  a) dobór i właściwe wykorzystanie kadr – decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Dyrektor; w uzasadnionych przypadkach zatrudnienie pracowników „13 Muz” może odbywać się w drodze ogłoszenia konkursu na dane stanowisko,
  b) ustalanie planów merytorycznych i finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
  c) gospodarowanie majątkiem i finansami, 
  d) zakresy działania, kompetencje i odpowiedzialność wszystkich pracowników „13 Muz” określone są w zakresach obowiązków dla danego stanowiska pracy. Zakresy obowiązków są opracowane przez bezpośredniego zwierzchnika i po zatwierdzeniu przez Dyrektora „13 Muz” są wręczane pracownikowi z chwilą zatrudnienia na danym stanowisku. Wszelkie zmiany dotyczące stanowiska i zakresu działania pracownika wymagają zmiany zakresu obowiązków,
  e) przekazanie i objęcie stanowiska związanego z odpowiedzialnością materialną odbywa się protokolarnie. Protokół ten akceptuje Dyrektor i Główny Księgowy „13 Muz”.
 4. Do obowiązków dyrektora „13 Muz” należy w szczególności:
  a) programowanie i planowanie działalności,
  b) ustalanie i nadzorowanie zadań dla podporządkowanych pracowników,
  c) organizowanie i powierzanie zastępstwa w miejsca czasowo nieobecnych podporządkowanych pracowników, mające na celu pełne i terminowe wykonanie zadań,
  d) nadzorowanie przestrzegania przepisów w sprawach dotyczących powierzonego zakresu działania,
  e) kontrolowanie zgodności faktycznie wykonywanej pracy z zadaniami określonymi w karcie stanowiska pracy podporządkowanych pracowników,
  f) sprawowanie nadzoru i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
  g) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wyposażenia w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.
 5. Do obowiązków każdego pracownika należy w szczególności:
  a) realizacja misji „13 Muz”,
  b) bieżące informowanie bezpośredniego zwierzchnika o przeszkodach w wykonywaniu przydzielonych zadań oraz wnioskowanie w sprawie usunięcia tych przeszkód,
  c) żądanie od bezpośredniego zwierzchnika pisemnego powierzenia zakresu działania oraz udzielenia wskazówek o sposobie realizacji zadań,
  d) przedkładanie wniosków i żądanie przyjęcia wyjaśnień w sprawach, za które ponosi odpowiedzialność, przed zapadnięciem odpowiedniej decyzji,
  e) współpracowanie z pozostałymi pracownikami „13 Muz”,
 6. Szczegółowe obowiązki pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy określają  zakresy czynności tych pracowników.
 7. Organizację załatwiania spraw, tryb i zasady obiegu pism i dokumentów, zasady wynagradzania i premiowania, zasady kontroli, zabezpieczenie majątku oraz warunki bhp i p.poż. regulują odrębne instrukcje i regulaminy.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. W skład „13 Muz” wchodzą następujące stanowiska pracy:
  a) dyrektor
  b) zastępca dyrektora
  c) kierownik ds. programu 
  d) główny księgowy 
  e) główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych
  f) specjalista ds. administracyjno-księgowych
  g) specjalista ds. galerii
  h) specjalista ds. organizacji imprez
  i) specjalista ds. public relations
  j) pracownik gospodarczy
 2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Dyrektor tworzy, znosi i przekształca poszczególne stanowiska pracy uwzględniając zatwierdzony plan etatów.

Rozdział V
STANOWISKA PRACY – ZAKRES DZIAŁAŃ I KOMPETENCJI

Zastępca dyrektora
Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi ”13 Muz”. Podlegają mu pracownicy działalności, merytorycznej.  Do zadań zastępcy dyrektora należy:

a) sprawowanie nadzoru w sprawach administracyjnych, kadrowych i prawnych w instytucji;
b) kontrola nad udzielaniem zamówień, w tym zamówień publicznych;
c) nadzór nad obiegiem dokumentacji w instytucji;                                                                   
d) współpraca i nadzór nad wykonawcami prac w zakresie inwestycji, remontów, renowacji, prac budowlanych;                                                                                                                    
e) współpraca i kontakt z organizatorem instytucji kultury;
f) dbałość o  wizerunek „13 Muz” (PR, promocja);

Kierownik ds. programu 
Jest podporządkowany zastępcy dyrektora „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy merytoryczni. Do zadań kierownika ds. programu należy:
a) sporządzanie planu imprez,
b) kontakt z wykonawcami,
c) nadzór nad właściwym przygotowaniem umów,
d) dbałość o właściwą realizację ww. punktów,
e) dbałość o właściwą realizację imprez odbywających się w ,,13 Muz’’.

Główny księgowy
Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy finansowo - administracyjni. Głównemu księgowemu dyrektor powierza odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, oraz dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Główny księgowy w szczególności:
a) kontroluje wykonanie planu finansowego,
b) sporządza plany finansowe i sprawozdania wykonania budżetu „13 Muz”,
c) prowadzi dokumentację bankową i kasową,
d) przeprowadza operacje bankowe i kasowe,
e) prowadzi ewidencję majątku  „13 Muz”.

Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych
Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy gospodarczy. Do zadań na stanowisku należy:
a) prowadzenie i administracja akt osobowych pracowników „13 Muz”
b) rozliczanie wynagrodzeń,
c) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
d) prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora „13 Muz”
e) sporządzanie i rozliczanie delegacji służbowych pracowników „13 Muz” prowadzenie rejestru umów,
f) prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych o wartości poniżej 3.500 zł,
g) prowadzenie kasy „13 Muz”, bieżące przekazywanie raportów kasowych do księgowania,

Specjalista ds. administracyjno-księgowych
Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu „13 Muz”. Do zadań specjalisty ds. administracyjno-księgowych należy:
a) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych,
c) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań „13 Muz” kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych ,
d) opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł  finansowania, w tym z Unii Europejskiej,
e) opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań „13 Muz” funduszy Unii Europejskiej,
f) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania,
g) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi „13 Muz” w zakresie pozyskiwania  funduszy krajowych i unijnych,
h) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,

Specjalista ds. galerii
Jest podporządkowany Zastępcy Dyrektora „13 Muz”. Do zadań specjalisty ds. galerii należy:
a) koordynacja Galerii Talentów z działalnością „13 Muz”,
b) dozór nad sprzętem multimedialnym na potrzeby Galerii i Kino Kultura,
c) pozyskiwanie pism o sztuce i wydawnictwa do czytelni sztuki i kawiarenki,

Specjalista ds. organizacji imprez
Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu. Do zadań specjalisty ds. organizacji imprez należy:
             a) sporządzanie planu imprez,
             b) prowadzenie wykazu imprez,

Specjalista ds. public relations (PR)
Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu. Do zadań specjalisty ds. public relations należy:
a) bieżące przekazywanie informacji o imprezach do serwisów informatycznych, dzienników, mediów lokalnych,
b) nawiązywanie kontaktów z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi, zagranicznymi,
c) przygotowywanie materiałów prasowych,

Pracownik gospodarczy
Jest podporządkowany  głównemu specjaliście ds. administracyjno-kadrowych. Do zadań  pracownika gospodarczego należy utrzymanie czystości i estetyki wszystkich pomieszczeń oraz terenu przyległego do budynku „13 Muz”.

Rozdział VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest Dyrektor.
 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2017r.

 

Waldemar Kulpa
Dyrektor